Gewone reigersbek

Erodium cicutarium

Habitat: 

In het gebied van de atlas worden twee ondersoorten onderscheiden. De ondersoort cicutarium (gewone reigersbek) komt verspreid over Vlaanderen voor, maar is zeldzaam in de kustduinen. De ondersoort dunense (duinreigersbek) komt vooral, maar niet uitsluitend, in de Duinen voor. De ondersoort cicutarium heeft op de twee bovenste kroonbladen een duidelijke vlek en heeft een bloeiwijze met 5-7 bloemen. Bij de ondersoort dunense ontbreken de vlekken op de kroonbladen en telt de bloeiwiize slechts 3-5 bloemen. De soort is te vinden in pioniersvegetaties en graslanden op droge, basische, voedselarme tot matig voedselriike standplaatsen. ln duinen groeit de duinreigersbek vooral in open, droge pioniersvegetaties en in mosduin. Buiten de duinen groeit gewone reigersbek in een grote verscheidenheid van biotopen, zoals akkerranden, open plekken in wegbermen, ruderale plaatsen, opgespoten terreinen, spoorwegterreinen enz.