Geoord helmkruid

Scrophularia auriculata

Habitat: 

Geoord helmkruid is een licht- en warmteminnende soort van voornamelijk natte tot kletsnatte bodems waarvan de textuur kan variëren van zand over leem tot klei. Qua zuurgraad heeft de soort een voorkeur die varieert van matig zuur tot tamelijk kalkrijk. Gewoonlijk groeit ze op humeuze, voedselrijke gronden, bijvoorbeeld op wat grazige oeverwallen van rivieren en beken, of ook in of langs ondiepe kwelrijke sloten en greppels. Ook op open plekken in natte bossen en in natte ruigten, vooral op iets warmere en beschutte standplaatsen, komt men dit helmkruid wel eens tegen.