Dubbelkelk

Picris echioides

Habitat: 

Dubbelkelk is een warmteminnende soort die in Vlaanderen vooral in de kustpolders voorkomt. Ze heeft een voorkeur voor jonge, grazige en eerder rommelige terreinen. De plant komt voor op kalkrijke en stikstofrijke bodems, zowel aan de rand van storten, op nieuw aangeplante terreinen of op hoekjes in parken. Op dergelijke plekken houdt de plant het zelden lang uit. In het landbouwlandschap groeit dubbelkelk langs dijken en in brede wegbermen, vooral op plaatsen met een enigszins verstoorde bodem.