Boskruiskruid

Senecio sylvaticus

Habitat: 

Boskruiskruid houdt van open tot licht beschaduwde plaatsen op droge, kalkarme bodem. Het is een typische soort van kapvlakten en allerlei open plaatsen in duinstruwelen en bossen, langs bospaden, in houtwallen, op braakliggende gronden, langs spoorwegen, in zandafgravingen en in akkerranden. Ze groeit voornamelijk op (licht) zure, voedselarme tot matig voedselrijke, zandige, humusrijke bodems.