Borstelkrans

Clinopodium vulgare

Habitat: 

Borstelkrans verkiest vochtige, voedselarme graslanden of zomen op kalkrijke leembodems. In de Leemstreek is de soort vooral te vinden in wegbermen, op spoorwegtaluds en in zomen van struwelen. De dijken in het Oost-Vlaamse Krekengebied, waar schelpkalk vermengd zit in de polderklei, vormen een apart deelareaal.