Bezemkruiskruid

Senecio inaequidens

Habitat: 

Bezemkruiskruid is een soort van pioniersmilieus op vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems. Ze staat in een grote verscheidenheid aan biotopen. Ze geeft de voorkeur aan verstedelijkte en verstoorde plaatsen zoals spoorwegterreinen, opgespoten gebieden, oude muren, omgewoelde wegbermen, braakliggende percelen en mijnterreinen. Daarnaast komt ze eveneens voor in meer natuurlijke, maar tevens dynamische milieus zoals helmduinen, pioniersduintjes in de zeereep, grindbanken langs de Grensmaas en zelfs een aantal heideterreinen.