Bergdravik

Bromopsis erecta

Habitat: 

Bergdravik is een soort van droge tot vochtige, voedselarme graslanden op zonnige locaties op kalkrijke bodems en kalkrotsen. Op zeer droge, rotsige, op het zuiden gerichte hellingen op kalkbodems is het vaak de dominante grassoort, maar zulke situaties komen in Vlaanderen niet voor. De soort wordt hier vooral op iets meer vochthoudende bodems gevonden dan in haar optimale biotoop. Ze wordt vooral gevonden in graslanden op krijtleemgronden in het zuiden van Haspengouw en in enkele oude duingraslanden. Hier en daar wordt ze ook adventief aangetroffen op spoorwegterreinen. In de omgeving van Antwerpen groeit ze op enkele forten.