Armbloemige waterbies

Eleocharis quinqueflora

Habitat: 

Armbloemige waterbies groeit in voedselarme laagveenmoerassen en natte duinvalleien. In de Kempen groeit de soort in oorspronkelijk zure veengebieden die onder invloed staan van kwelwater afkomstig uit kanalen die kalkrijk water uit de Maas aanvoeren. Vaak staat ze in die iaagveenmoerassen in pioníersmilieus, namelijk op plagplekken in het veen, langs paadjes of op de oever van geschoonde greppels.