Akkermunt

Mentha arvensis

Habitat: 

Akkermunt kan in meerdere niches van het cultuurlandschap voorkomen. De soort groeit bij voorkeur op plaatsen met een wisselende waterstand en een relatief voedselrijke bodem, zoals op akkers en in moestuintjes waar de bodem verslempt is en lange tijd nat tot vochtig blijft. Gelijkaardige voorwaarden treffen we aan langs natte paden, droogvallende sloten en graslanden op venige of op natte zandgrond. Ook daar komt de plant veel voor.