Wetgeving: het natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan nieuwe stijl

Met het project wetsintegratie werd een vereenvoudiging doorgevoerd in de beheerplanning. Je leest er alles over in het onderdeel 'natuurbeheerplan'.

Het natuurbeheerplan is een werkinstrument waarin de doelstellingen voor de verschillende functies van een terrein worden vastgelegd die over een periode van (meestal) 24 jaar gerealiseerd zullen worden. Een werkinstrument ook, waarin bepaald wordt welke maatregelen nodig zullen zijn om de beheerdoelstellingen te behalen en hoe de uitvoering zal opgevolgd worden via monitoring. Afhankelijk van het ambitieniveau waarnaar gestreefd wordt bij de realisatie van de ecologische functie, kunnen volgende types terreinen onderscheiden worden bij de opmaak van een natuurbeheerplan:

  • type 1: terreinen waar de basisnatuurkwaliteit nagestreefd wordt;
  • type 2: terreinen waar minimaal een verhoogde natuurkwaliteit nagestreefd wordt;
  • type 3: terreinen met de hoogste natuurkwaliteit;
  • type 4: terreinen van type 3 waar de beheerder ook een lange termijn-engagement aangaat (langer dan het engagement voor de periode van één beheerplan) en het toetsingskader voor natuurreservaten voldoet, worden natuurreservaten genoemd.

Hierbij worden de sociale en economische functie zodanig ingevuld dat ze in evenwicht zijn met de doelstellingen voor de ecologische functie.

In principe zal een beheerder zelf het ambitieniveau kiezen. Enkel voor natuurdomeinen (terrein in eigendom van het ANB), openbare natuurterreinen (een terrein in eigendom of mede-eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon) én private terreinen die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in VEN of in een SBZ wordt minimaal type 2, nl. de verhoogde natuurkwaliteit, nagestreefd.

Inhoud natuurbeheerplan

Wat er precies in het natuurbeheerplan moet staan, hoe het ingediend moet worden, welke procedures gevolgd moeten worden staat beschreven in het uitvoeringsbesluit over de natuurbeheerplannen en de reservaten.

In de les fietsen we door een beheerplan dat opgemaakt is volgens de nieuwe methodiek. In de oefening die volgt wordt alvast een korte situering gegeven van het gebied.