Wanneer grondwater- of oppervlaktewaterpeilen opvolgen?

Bepaalde natuurstreefbeelden zijn sterk afhankelijk van grondwater- of oppervlaktewaterstanden. Voor deze zeldzame natuurstreefbeelden wordt het grond- of oppervlaktewaterpeil standaard opgevolgd. Voor de andere natuurstreefbeelden die afhankelijk zijn van grond- of oppervlaktewater wordt het grond- of oppervlaktewaterpeil enkel opgevolgd wanneer er problemen zijn met de waterstanden. Dit moet blijken uit de inventarisatiegegevens van het natuurbeheerplan. In het natuurbeheerplan wordt vastgelegd voor welke natuurstreefbeelden het grondwater- of oppervlaktewaterpeil moet opgevolgd worden.

De natuurstreefbeelden waarvan het waterpeil verplicht moet worden opgevolgd zijn:

 

Er zijn nog een reeks andere natuurstreefbeelden waar de peilen mogen worden opgevolgd en waar subsidies beschikbaar zijn, maar op voorwaarde dus als problemen met waterstanden zijn te verwachten. De basislijst kan je hieronder ook downloaden.