Voortoets en passende beoordeling

Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in stand houden. Dat is een vereiste om de Europese natuurdoelen te halen. Om dit te doen zijn er enkele instrumenten beschikbaar, waaronder de voortoets en passende beoordeling.

Bij de voortoets en de passende beoordeling gaat het over activiteiten waarvoor een vergunning nodig is. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg, een grondwaterwinning of het plaatsen van een stal.
Stel we hebben een Natura 2000 gebied dus een speciale beschermingszone of kortweg een SBZ. In dit gebied liggen Europees beschermde habitats zoals bijvoorbeeld een heide. Net buiten het SBZ gebied is er een activiteit gepland, deze activiteit zal een effect hebben op de omgeving. Dit effect wordt weergegeven door de rode lijn hier. Er is nu een overlap tussen het beschermd habitat en het effect. De voortoets zal nagaan of een activiteit mogelijks een betekenisvolle aantasting heeft op het habitat.
De voortoets is dus een online tool die nagaat of er mogelijks een negatief effect is. Als er mogelijks een negatief effect is geeft de voortoets een rood licht. Dan is overleg met ANB nodig om na te gaan of een passende beoordeling nodig is. De passende beoordeling is een rapport dat nagaat of de activiteit een betekenisvol negatief effect heeft op de natuurdoelen in een SBZ.
Bij groen licht is er geen passende beoordeling nodig.
Kijken we naar een voorbeeld van de voortoets dan zien we hier een SBZ-gebied met een heide als Europees beschermd habitat. De activiteit is het plaatsen van een stal. Men ziet dat de activiteit een effect heeft dat overlapt met de heide. Het effect zijnde stikstofdepositie zorgt voor een betekenisvolle aantasting van de heide. De voortoets geeft dus rood licht en verder overleg met ANB is nodig om na te gaan of een passende beoordeling nodig is.

De voortoets en passende beoordeling zijn belangrijke instrumenten voor het beleid van de Europees beschermde natuur in Vlaanderen. De video hierboven geeft uitleg over deze begrippen. De voortoets is een online tool. Je kan deze tool raadplegen via www.voortoets.be.