Verkenning

De verkenning is de eerste, verkennende fase bij de opmaak van een natuurbeheerplan. Dit gebeurt best via een eerste informeel gesprek tussen het ANB en de beheerder om al vanaf de opstart de doelstellingen van het natuurbeheerplan duidelijk te krijgen. Welke ambities heeft de beheerder voor het terrein? Wat zijn de mogelijkheden voor natuurbeheer in dit terrein en wat zijn de gevolgen van de keuzes? Wat zijn de belangrijkste beleidsmatige randvoorwaarden? Hierdoor kan men concrete afspraken maken voor de verdere opmaak van het natuurbeheerplan.

Eloket

Je kan de verkenning digitaal opmaken en indienen via het Eloket Natuur en Bos.

Let bij aanmelden op het eloket op of je je wilt inloggen als particuliere gebruiker of als organisatie. Als je je aanmeldt als organisatie kunnen ook collega's aan het dossier werken en inkijken. Meer informatie over hoe je aan te melden als organisatie vind je in de FAQ's van het eloket.

Indien je niet digitaal wenst te werken, bestaat er ook een formulier om de verkenning in te dienen. Dit kan je downloaden via de website van het ANB. Hier moet je echter zelf nog kaartmateriaal aanmaken terwijl dat in het eloket automatische gebeurt.

Hoe start je met de verkenning?

Om de verkenning in te kunnen vullen, denkt je op voorhand best na over een aantal zaken:

1. Ambitieniveau van het natuurbeheerplan

Wat is je ambitie op vlak van natuurwaarden van het terrein waar je een beheerplan over maakt? Het minimale is een behoud van de  natuurwaarden, het maximale is een erkend natuurreservaat. Uiteraard verschillen de subsidies naar gelang je ambitieniveau, maar een niveau 4 kan niet zomaar. Aangezien er dan ook aankoopsubsidies bijkomen, moet de overheid eerst zijn akkoord geven. Je kan ook verschillende ambitieniveaus kiezen voor verschillende percelen.
 

  • Type 1: terreinen waar de aanwezige natuurkwaliteit behouden blijft.
  • Type 2: terreinen waar het bereiken van een hogere natuurkwaliteit nagestreefd wordt. Over minstens een vierde (25%) van de oppervlakte wordt minstens 1 natuurstreefbeeld gerealiseerd.
  • Type 3: terreinen waar het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit nagestreefd wordt. Over de volledige oppervlakte (min. 90%) wordt minstens 1 natuurstreefbeeld gerealiseerd.
  • Type 4: terreinen van type 3 waar de beheerder ook een lange termijn-engagement aangaat kunnen ook in aanmerking komen om erkend te worden als natuurreservaat.

Type 2, 3 en 4 kunnen gecombineerd worden in één natuurbeheerplan.

2. Afbakening van het terrein waarvoor je een natuurbeheerplan wilt opstellen

  • Je kan percelen of delen van percelen aanduiden die behoren tot je natuurbeheerplan.
  • Er wordt automatisch nagegaan of je terrein gelegen is in speciale beschermingszone (SBZ), VEN-gebied, en welke vegetaties aangegeven worden door de biologische waarderingskaart (BWK) en habitatkaart.

3. Invulling van de ecologische, sociale en economische functie van het terrein

In principe kan de beheerder deze invulling zelf bepalen, rekening houdend met de draagkracht van het terrein. Meer hierover op andere pagina's.