Sleutels voor het bepalen van het natuurstreefbeeld

Het bepalen van het natuurstreefbeeld is niet gemakkelijk. Je kan hiervoor beroep doen op veldsleutels die door het INBO zijn ontwikkeld. Momenteel zijn ze beschikbaar voor graslanden, bossen, heide en stilstaande wateren. Er wordt nog volop gewerkt aan de veldsleutels voor de andere biotoopgroepen zoals moerassen, strand, kustduinen, mariene biotopen, ruigten en pioniersvegetaties.

BWK en Habitatkartering, een praktische handleiding. Deel 1: Methodologie: karteerregels, karteringseenheden en hoofdsleutel

De “BWK‐ en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende rapporten. In dit deelrapport wordt de globale methodologie, zijnde de karteerregels, , opbouw geodatabank, gebruikte karteringseenheden…
behandeld. Dit deel bevat ook de hoofdsleutel voor het bepalen van...

PDF-pictogram Download (9.21 MB)

BWK en Habitatkartering, een praktische handleiding. Deel 2: De heidesleutel

Dit deelrapport bevat richtlijnen voor het karteren van heide. Je kan met deze sleutel in het veld bepalen welke bwk-code alsook welk natuurstreefbeeld moet worden toegekend aan het perceel.

PDF-pictogram Download (5.79 MB)

BWK en Habitatkartering, een praktische handleiding deel 3: sleutel voor het typeren van de stilstaande wateren in Vlaanderen

Dit deelrapport bevat richtlijnen voor het karteren van stilstaande wateren. Je kan met deze sleutel in het veld bepalen welke bwk-code alsook welk natuurstreefbeeld moet worden toegekend aan het perceel.

PDF-pictogram Download (5.67 MB)

BWK en Habitatkartering, een praktische handleiding. Deel 4: de bossleutel

Dit deelrapport bevat richtlijnen voor het karteren van bossen, struwelen en kapvlakten. Je kan met deze sleutel in het veld bepalen welke bwk-code alsook welk natuurstreefbeeld moet worden toegekend aan het perceel.

PDF-pictogram Download (7.05 MB)

BWK en Habitatkartering, een praktische handleiding. Deel 5: de graslandsleutel

Dit deelrapport bevat richtlijnen voor het karteren van graslanden, ruigten en pioniervegetaties. Je kan met deze sleutel in het veld bepalen welke bwk-code alsook welk natuurstreefbeeld moet worden toegekend aan het perceel.

PDF-pictogram Download (5.77 MB)