Peilbuizen plaatsen

Hoeveel peilbuizen plaatsen?

Het aantal peilbuizen in een gebied is afhankelijk van de gezamenlijke oppervlakte van grond- of oppervlaktewater afhankelijke natuurstreefbeelden, met als ondergrens 2 ha. Het is immers niet kostenefficiënt om voor kleinere oppervlaktes waterpeilen op te volgen.

Het minimum aantal peilbuizen wordt vastgelegd in het natuurbeheerplan en wordt bepaald door de totale oppervlakte grond- of oppervlaktewaterafhankelijke natuurstreefbeelden:

  • tussen de 2 ha en 10 ha: minimum 3 peilbuizen
  • tussen de 10 ha en 100 ha; 1 peilbuis per 10 ha, met een minimum van 3 peilbuizen,
  • meer dan 100 ha: 1 peilbuis per 20 ha, met een minimum van 10 peilbuizen.

Hoe dikwijls opmeten?

Wanneer de waterstand manueel wordt opgevolgd, dient minimaal elke 14 dagen een meting te gebeuren. Wanneer de waterstand automatisch wordt opgevolgd, gebeurt minstens 1 meting per dag.
 

Waar peilbuizen plaatsen?

De inplanting van de peilbuizen moet weloverwogen gebeuren en hangt af van de (eco)hydrologische situatie en kunnen ook in omliggende niet-grond- of oppervlaktewater afhankelijke natuurstreefbeelden staan. Ook praktische overwegingen zoals toegankelijkheid, spelen vaak een rol. De locatie van de peilbuizen wordt dus best bepaald door de beheerder.

Ook is het mogelijk dat er al peilbuizen aanwezig zijn. Daarvoor ken je terecht bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, met name meetnet 8 (VMM, operationeel waterbeheer) en meetnet 9 (INBO, Watina: water in natuur). De kaart vind je hier (2019) Voordeel is bovendien dat je al metingen hebt uit het verleden en dat je geen jaren moet meten om de eerste conclusies te moeten trekken.

 

Het bepalen van de locatie en het plaatsen van peilbuizen vereist wel een bepaalde ervaring. In de onderstaande documenten lees je er mee over.

Brochure hydrologische monitoring in natuurgebieden

In dit rapport van het INBO wordt een overzicht gegeven van basisbegrippen van de (eco)hydrologie zoals de hydrologische cyclus, grondwaterstromingen, grondwatersystemen, verdroging en grondwaterdatabanken. Verder wordt ingegaan op peilbuizen en piëzometers en het verschil hiertussen. Ook hoe...

PDF-pictogram Download (632.71 KB)

Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen

Het doel van het handboek is een praktische en laagdrempelige kennisbron te zijn voor alle ontwerpers en beheerders van grondwatermeetnetten in Nederland. Het hogere doel is een kwaliteitsverbetering van grondwaterstandmonitoring in het algemeen. In het handboek worden praktische onderwerpen...

PDF-pictogram Download (2.05 MB)