Ontdek de graslandtypes van Vlaanderen.

Kies hieronder of je grasland op voedselrijke, voedselarme of kalkrijke bodem staat. Aan de kust ligt of een zilt grasland is in de polders. Of misschien is het één zeer zeldzaam graslandtype zijnde blauwgrasland of stroomdalgrasland. Eens gekozen kan je de natuurstreefbeelden van graslanden verder ontdekken.

Deze graslanden komen meestal voor op leem- of kleibodems. Kenmerkende soorten zijn algemene graslandplanten zoals Scherpe boterbloem, Veldzuring, Gewone hoornbloem, Rode...

Stroomdalgraslanden vind je op droge niet zure zandgronden langs grote rivieren. In Vlaanderen vind je dit enkel langs de Grensmaas. Dicht bij de rivier vind je pioniervegetaties met soorten als Muurpeper en Wit vetkuid. Op plekken die minder vaak overstromen zal deze pioniersvegetatie evolueren naar een open grasland. Indicatieve soorten voor dit open stroomdalgrasland zijn Sikkelklaver, Veldsalie en Wondklaver.

Blauwgraslanden zijn onbemeste, één keer per jaar gehooide graslanden die 's winters plasdras staan en 's zomers oppervlakkig uitdrogen. Ze danken hun naam aan de aspectbepalende blauwachtige kleur door de aanwezigheid van soorten als Pijpenstrootje, Blauwe zegge, Zeegroene zegge, Blonde zegge, Tandjesgras en Blauwe knoop. Blauwgraslanden kunnen echter ook bruin ogen door de aanwezigheid van mossen en soorten als Biezenknoppen. Vertegenwoordigers op minerale bodems zijn veel bloemrijker dan hun tegenhangers op meer venige bodem.