Ontbossing

Ontbossing: verboden!

Kappingen in bossen die resulteren in een ontbossing (om een andere functie te geven aan de grond, bos blijft niet langer bos) zijn in principe in Vlaanderen verboden (art. 90bis Bosdecreet). Op dit verbod zijn evenwel wettelijk een aantal uitzonderingen geformuleerd. In de uitzonderlijk gevallen is de ontbossing gekoppeld aan het bekomen van een omgevingsvergunning voor ontbossing en het realiseren van boscompensatie.

De uitzonderingen op het ontbossingsverbod zijn:

  • ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang;
  • ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin (of gelijk te stellen bestemmingen);
  • ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling;
  • ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen op voorwaarde dat die ontbossing opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan.

Naast een aantal uitzonderingen ook ontheffing mogelijk

Enkel in de bovenstaande 4 uitzonderlijke gevallen kan je ontbossen in Vlaanderen. Onthoud dat je dan wel een omgevingsvergunning voor ontbossing moet aanvragen (bij het omgevingsloket) en boscompensatie moet realiseren (hierop zijn een aantal uitzonderingen, zie verder)!

In alle andere gevallen is ontbossing in principe verboden. Er is evenwel nog een mogelijkheid voorzien om een individuele ontheffing van het ontbossingsverbod te vragen aan de minister. Wordt de ontheffing bekomen, dan moet vervolgens een omgevingsvergunning voor ontbossing worden aangevraagd en boscompensatie worden gerealiseerd.

 

Vrijstelling omgevingsvergunning voor ontbossing

Een omgevingsvergunning voor ontbossing hoeft niet aangevraagd te worden voor:

  • ontbossen van bossen gelegen in natuurreservaten (type 4 terreinen) wanneer de ontbossing ervan is voorzien in het goedgekeurde beheerplan. En voor de beheerplannen goedgekeurd na 1 januari 2009 geldt deze vrijstelling van vergunningsplicht slechts als de ontbossing noodzakelijk is met het oog op de realisatie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen.
  • ontbossen met als bedoeling terug te keren naar gebruik als landbouwgrond, van houtachtige beplanting in agrarisch gebied wanneer er gerooid wordt binnen een termijn van 22 jaar na de aanplanting of 3 jaar na de laatste exploitatie van de houtachtige gewassen of spontane bebossing. Enkel als het de bedoeling is de gronden opnieuw in landbouwgebruik te nemen, kan ontbossen mits eenvoudige melding (geldt enkel voor privé-bossen).