Natuurstreefbeelden in de heide

Klik op bovenstaand collage om de natuurstreefbeelden in de heide te ontdekken.

In de heide komen verschillende natuurstreefbeelden voor. Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. Dit door het juiste beheer te voeren.

Heide ligt op zure voedselarme gronden. Op de droge zure arme gronden vind je de natuurstreefbeelden droge heide, psammofiele heide en open grasland op landduinen. Het verschil tussen gewone droge heide en psammofiele heide zit in de bodem. Psammofiele heide vind je op op bodems zonder profiel ontwikkeling, de gewone droge heide vind je op podzolbodems. Jonge zandverstuivingen zijn een voorbeeld van profielloze bodems. De psammofiele heide komt vaak samen voor met het natuurbeeld open grasland op landduinen. In sommige droge heides is er ook een struweel aanwezig van Jeneverbes. Dit natuurbeeld is in Vlaanderen zeer zeldzaam geworden.

Heides die ook vochtig tot nat zijn hebben ook nog de natuurstreefbeelden vochtige tot natte heide en slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide. Beide biotopen komen vaak samen voor. Als er open water aanwezig is in de heide zijn er vennen. Afhankelijk van de voedselrijkdom en de aanwezige buffers zijn dit verschillende natuurstreefbeelden. Buffers zijn basische stoffen zoals kalk en magnesium die zuren kunnen neutraliseren.

Een ven kan tot één van volgende natuurstreefbeelden behoren:

  • voedselarme zwak gebufferde vennen;
  • voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers;
  • zure bruingekleurde vennen.

Wanneer het open water dichtgroeit door planten ontstaan er venen. Veen is dus een verlandingsvegetatie. In heidegebieden zijn veenmossen typische soorten die voor het dichtgroeien van een ven (een open water) kunnen zorgen.