Natuurbehoud

Natuurbehoudswetgeving: een complex kluwen

De bestaande wet- en regelgeving inzake het natuurbehoud, het behoud van de open ruimte en de bossen is een bijzonder complex kluwen.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar een duidelijke, eenvoudige en resultaatgerichte wet- en regelgeving, startte het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het project ‘Wetsintegratie’ op. Onder deze noemer worden het bestaande Bosdecreet en het bestaande Natuurdecreet geïntegreerd tot één allesomvattend decreet (dat de naam Natuurdecreet behoudt) met bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Een eerste belangrijke stap in dit intensieve proces is genomen: het multifunctionele of geïntegreerde beheer van natuur (GBN) werd decretaal verankerd en trad in voege. We bespreken de relevante aspecten doorheen deze cursus.

De begrippen 'natuur' en 'natuurterreinen'

Natuur wordt in het Natuurdecreet gedefinieerd als:

  • "de levende organismen, hun habitats, de ecosystemen waarvan zij deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen, ongeacht of deze al dan niet voorkomen in aansluiting op menselijk handelen, met uitsluiting van de cultuurgewassen, de landbouwdieren en de huisdieren"

Beboste terreinen, terreinen met open natuur, parken, … vallen onder de noemer ‘natuurterrein’. Er wordt (uiteraard) een onderscheid gemaakt tussen private en openbare terreinen. En alle terreinen in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos worden de natuurdomeinen genoemd. 

We zagen eerder dat het Bosdecreet het begrip bos juridisch definieert in art. 3. Op die specifieke vegetaties is het Bosdecreet dus ook van toepassing (naast het Natuurdecreet). 

Het beheer van natuurterreinen

Ongeacht het soort terrein of het type beheerder, kan het beheer van natuurterreinen geregeld worden in één zelfde soort beheerplan: het natuurbeheerplan.

Meer over het natuurbeheerplan krijg je in de andere lessen te horen.