Multifunctioneel natuurbeheer in Vlaanderen

Uitgangspunt: multifunctioneel natuurbeheer in Vlaanderen

De duurzame ontwikkeling van de natuurterreinen wordt nagestreefd via multifunctioneel natuurbeheer. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de verschillende functies die de natuur vervult.

Natuur kan immers gelijktijdig meerdere functies vervullen, denk maar aan bv. een economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, milieubeschermende functies, ... .

Al deze functies worden onder 3 hoofdfuncties gebracht: de ecologisch, de economische en de sociale functie van natuur. De multifunctionaliteit van natuurterreinen is decretaal verankerd in het nieuwe (geïntegreerde) natuurdecreet (art. 12ter en volgende).

Het natuurbeheerplan

De verschillende functievervullingen van natuurterreinen worden neergeschreven in het natuurbeheerplan. Dit wordt voor de beheerder een werkinstrument - dat over 24 jaar loopt - waarin de maatregelen staan die nodig zijn om de beheerdoelstellingen te halen.

Het natuurbeheerplan bestaat uit 5 delen: de verkenningsnota, het inventarisatierapport, de visienota, de beschrijving van het beheer en de beheermaatregelen en de beschrijven van de monitoring.

We bespraken eerder dat bij het opstellen van een natuurbeheerplan verschillende types natuurterreinen onderscheiden worden. De types (gaande van type 1 - behoud van de bestaande natuurwaarden - tot type 4 - de natuurreservaten) zijn afhankelijk van het ambitieniveau waarnaar gestreefd wordt bij de realisatie van de ecologische functie.