Lijst beheermaatregelen

In het invulformulier natuurbeheerplan wordt een lijst ter beschikking gesteld met beheermaatregelen voor terreinbeheer. Deze lijst kan je hieronder raadplegen.

 

Maaibeheer

 • Jaarlijks maaien
  • Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer)
  • 2 x jaarlijks  vroeg maaien (hooilandbeheer)
  • 2 x jaarlijks laat maaien (hooilandbeheer)
  • 1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)
 • Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)
 • Alternerend maaien en begrazen (wisselweidebeheer)
 • Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer)
 • Gefaseerd maaibeheer
 • Frequent maaien (Gazonbeheer)

Plag- en Graafbeheer

 • Afgraven
 • Plaggen
 • Chopperen
 • Slib- en kruidruimen
  • Kruidruimen
  • Baggeren en slibruimen
 • Opsedimenteren

Graasbeheer (begrazing)

 • Jaarrondbegrazing
 • Seizoensbegrazing
 • Nabegrazing
 • Rotatiebegrazing
 • Geherderde begrazing

Waterbeheer

 • Beheer waterpeil en afvoerdynamiek
 • Beheer bufferend vermogen
 • Waterkwaliteitsbeheer
 • Tijdelijk droogzetten

Verstuivingsbeheer

Akkerbeheer

Bemesten

 • Mestgift
 • Bekalken
 • Belemen
 • Uitmijnen

Bestrijding

 • Bestrijding plantensoorten
 • Bestrijding diersoorten
 • onkruid, ziektes & plagen (parken en boomkwekerij)

Afvalbeheer

 • Ophalen afval
 • Opruimen zwerfvuil

Infrastructuurbeheer

 • beheren wegen, paden en bruggen
 • beheren recreatieve infrastructuur
 • beheren begrazingsinfrastructuur
 • beheren bosverjongingsinfrastructuur (boombescherming en hoogzitten)
 • beheren ecologische infrastructuur
 • beheren monitoringsinfrastructuur
 • beheren hydrologische infrastructuur
 • beheren dienstinfrastructuur
 • beheren overige infrastructuur

Park- en Groenbeheer

 • Beheren collectie
 • Hagen, struiken en heesters snoeien en scheren
 • Perkbeheer

Boomkwekerijbeheer

Viskwekerijbeheer

Soortbeheer

 • Visstandsbeheer
 • Opvoeren maaisel - plagsel
 • (her)introductie diersoorten
 • Zaadoogst (autochtone bronnen)

Vuurbeheer

 • Beheerbranden
 • Verbranden van ...
 • Brandbestrijding
 • Brandpreventie

Permanent nulbeheer

Houtbeheer

 • verjonging & heraanplant
 • Inboeten
 • Vrijstellen
 • Zuivering
 • Selectie
 • Snoei
 • Opsnoeien
 • Vormsnoei
 • Knotten
 • Houtkap
  • Dunning
  • Kaalkap
  • Groepenkap (Femel)
  • Individuele kap (Plenter)
  • Zoomslag
  • Schermslag
  • Hakhoutkap
  • Gefaseerde eindkap (dreven en bomenrijen)
  • Brandhoutkap
 • ringen
 • omtrekken
 • Ongeplande houtkap
  • windval
  • sanitaire kap
  • veiligheidskap
 • Verwijderen boomopslag
 • Ontstronken