Het Soortenbesluit

Toepassingsgebied Soortenbesluit

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht.

Het omvat de luiken:

 • inventarisatie en registratie,
 • soortenbescherming,
 • soortenbeheer,
 • aanpak van uitheemse soorten
 • de werking van opvangcentra voor wilde dieren,
 • het houden van beschermde soorten in gevangenschap
 • en het toezicht.

Het soortengericht natuurbeleid is gericht op de wilde flora en fauna. Het Soortenbesluit is dan ook niet van toepassing op gedomesticeerde soorten, rassen of variëteiten en genetisch gewijzigde en voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

Het Soortenbesluit is van toepassing op:

 • inheemse soorten;
 • uitheemse vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het Europese grondgebied van de EU, of andere uitheemse soorten dan vogels, die zijn opgenomen in bijlage IV van het HRL of in bijlage II van het verdrag van Bern;
 • overige uitheemse soorten, voor de introductie in het wild of de toepassing van maatregelen op wilde populaties ervan;
 • invasieve uitheemse soorten die voorkomen op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten;
 • voor het Vlaamse gewest zorgwekkende invasie uitheemse soorten. 

Luik 1 SB: inventarisatie en registratie

Het INBO coördineert de inventarisatie van de soorten die onder het toepassingsgebied vallen van het Soortenbesluit, met het oog op :

 1.  het toezicht op de staat van instandhouding van inheemse soorten;
 2. de opmaak van rode lijsten betreffende inheemse soorten, waarbij die soorten worden ingedeeld in onder meer de klassen : "uitgestorven", "ernstig bedreigd", "bedreigd", "kwetsbaar" en "bijna in gevaar";
 3. het opvolgen van de toestand van invasieve soorten en potentieel invasieve soorten.

Rode lijsten worden door of onder coördinatie van het instituut opgemaakt, waarna ze door de minister worden vastgesteld.

Bestaande rode lijsten moeten ten minste om de tien jaar worden geëvalueerd, met het oog op een eventuele aanpassing aan de veranderde staat van instandhouding van de soorten die er in zijn opgenomen. Aanpassingen worden doorgevoerd op voordracht van het INBO, waarna de aangepaste rode lijst opnieuw door de minister wordt vastgesteld.

Case: rode lijsten

Zoek op hoe het in Vlaanderen gesteld is met:

 • Boomkikker
 • Bruine kiekendief
 • Nijlgans
 • Parelstuifzwam
 • Rivierprik