Grootte van het proefvlak

Voor het invullen van de lijsten met resultaatindicatoren worden proefvlakken doorlopen. Deze proefvlakken hebben een bepaalde grootte die onder andere afhankelijk is van de homogeniteit van de vegetatie. Voor elk Europees habitat en regionaal belangrijke biotoop is een aanbevolen en een maximum grootte bepaald waarover één opname kan gemaakt worden (= één lijst met resultaatindicatoren invullen).

Voor de meeste Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen is de aanbevolen oppervlakte van een proefvlak 0,5 ha en de maximale oppervlakte 1 ha. Voor een aantal Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen gelden andere waarden. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Voor oevervegetaties is de oppervlakte omgezet naar een oeverlengte.

 

Tabel: Aanbevolen en maximale oppervlakte per opname.

Europees habitat of RBB Aanbevolen grootte Maximum grootte Eenheid
1130 Estuaria
2130_hd Duingraslanden van kalkrijke milieus.
2180 Natuurlijke loofbossen van de kustduinen
2310 Droge heide op jonge zandafzettingen
2330_bu Open graslanden op landduinen, subtype buntgras
2330_dw Open graslanden op landduinen, subtype dwerghaver 
4030 Droge heide
9110 Veldbies-Beukenbossen
9120 Eiken-Beukenbossen op zure bodems
9190 Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand
rbbah Zilte plassen
rbbkam Kamgrasland
1 2 ha
3130_na Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers, subtype dwergbiezen 
3130_aom Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers, subtype oeverkruid
3140 Wateren met kranswiervegetaties
3150 Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie
3160 Zure bruingekleurde vennen
100 400 m
Andere Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen 0,5 1 ha

 

Als de oppervlakte van de vegetatievlek waarvoor resultaatindicatoren moeten ingevuld worden kleiner is dan 0,5 ha, wordt de volledige vegetatievlek doorlopen.