Een beheeraanpak voor Japanse duizendknoop ontwerpen

Een beslishulp

Deze beslishulp helpt je bij het uitwerken van een goede beheerstrategie voor invasieve duizendknoop. Het is belangrijk de juiste doelstelling te kiezen en daarnaast in te zetten op preventie, controle en nazorg. Door een aantal vragen te beantwoorden, kom je tot een advies voor jouw specifieke situatie.

Beslisschema invasieve duizendknoop

Aanpak 1: Een besmetting met invasieve duizendknoop vermijden en waakzaam zijn voor uitbreiding

  1. De bewustwording en kennis verbeteren. Zorg er voor dat alle betrokkenen (aannemers, werfleiders, groenarbeiders, terreinbeheerders …) zich bewust zijn van de problematiek en goede beheerpraktijken kennen;
  2. Vroege waarschuwing en snelle verwijdering. Een systeem dat nieuwe groeiplaatsen in kaart brengt en automatisch doorgeeft aan de bevoegde personen, laat toe om snel bestrijdingsacties op poten te zetten;
  3. Controle en nazorg. Elk groeiseizoen worden één of meerdere terreinbezoeken ingepland om te controleren op nieuwe, opschietende stengels. Door de stengels onmiddellijk te verwijderen, wordt verhinderd dat een nieuwe haard kan uitgroeien.

Aanpak 2: De verspreiding door grondverzet vermijden en de besmette grond saneren

Let op! Grond die vervuild is met wortelstokken van invasieve duizendknopen mag (wettelijk) vrij hergebruikt worden. Wanneer de besmette grond op een andere plek terecht komt, kunnen de wortelstokken opnieuw uitgroeien tot planten. Hierdoor wordt het probleem verder verspreid naar nieuwe locaties. Volg deze link voor meer info over hoe de verspreiding door grondverzet te vermijden en de besmette grond te saneren.

Aanpak 3: Uitroeiing van de populatie en herstel van de inheemse vegetatie

Enkele stengels schieten her en der op of het gaat om kleine haarden (richtcijfer < 20m²). Door in te grijpen in een vroeg stadium wordt verhinderd dat grote, monotone haarden kunnen ontstaan. Hierdoor worden toekomstige kosten voor populatiecontrole of het beperken van de hinder vermeden. De volledige groeiplaats wordt telkens aangepakt om herkolonisatie na de bestrijding te vermijden. Ook besmettingen op aangrenzende percelen worden mee opgenomen in het bestrijdingstraject.

Aanpak 4: De uitbreiding van de populatie tegenhouden

Bepaalde beheermethoden kunnen invasieve duizendknoop onderdrukken of tegen houden, zonder deze uit te roeien. Wanneer het beheer wordt stopgezet, zal de populatie terug uitbreiden. Minstens wordt de uitbreiding van haarden tegen gehouden.

Aanpak 5: Hef het risicovol beheer op en pas de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe

Elk type beheer waarbij er wortelstokfragmenten en de onderste delen van stengels op onbesmette plekken terechtkomen is risicovol. Kronen (verdikte wortelstokknollen) of wortelstokken bevinden zich vaak op of nabij het maaiveld. Wanneer een duizendknoophaard dicht tegen het grondoppervlak wordt afgezet, is het zeer waarschijnlijk dat wortelstokfragmenten en de onderste stengeldelen worden meegenomen en op een andere plek terecht komen. Klepelen is bijzonder risicovol omdat het de vegetatie versnippert en verspreidt én bodemverstoring kan veroorzaken als de maaibalk niet mooi parallel staat t.o.v. het grondoppervlak.