De soorten van de habitatrichtlijn (bijlage 2)

Voor de dier- en plantensoorten die op bijlage 2 staan van de Habitatrichtlijn, moet elke lidstaat maatregelen nemen zodat dat de populaties van deze soorten duurzaam zouden blijven. Voor elk van deze soorten (als ze niet zijn uitgestorven) heeft Vlaanderen gebieden afgebakend en zijn er doelen vooropgesteld. De soorten die voorkomen in Vlaanderen staan in het 'natuurdecreet'. De wolf is een recente nieuwkomer en is nog niet opgenomen in het natuurdecreet, maar is wel een Europees beschermde soort.

Amfibieën