Broedvogels in Vlaanderen 2013 -2018

Ecopedia bevat de resultaten van de projecten ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’(ABV) en ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BVV). Nagenoeg alle in Vlaanderen broedende vogels, met uitzondering van enkele weinig verspreid voorkomende exoten, worden besproken.

De 182 vogelfiches geven per soort de status en trend weer in Vlaanderen. Dit omvat telkens:

- de Rode Lijst-status;,

- de meest recente populatieschatting;

-  de korte en langetermijn-trends in Vlaanderen, België en Europa, indien gekend en/of significant.

Het onderdeel ‘beschrijving’ bespreekt deze trends en verspreiding. Voor BBV-soorten wordt meestal een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste broedplaatsen in Vlaanderen, vaak ook met een bijkomende aantalsgrafiek (periode 1994-2018). Van uiterst zeldzame broedvogels of in het geval waarnemers aangaven dat broedlocaties niet openbaar konden worden gemaakt, wordt de verspreiding niet in detail besproken. Voor ABV-soorten werd telkens een ruwe populatieschatting opgemaakt.

Aalscholver
Appelvink
Baardman
Beflijster
Bergeend
Bijeneter
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Bruine kiekendief
Buidelmees
Buizerd
Canadese gans
Carolina-eend
Casarca
Cetti's zanger
Cirlgors
Dodaars
Dougalls stern
Draaihals
Duinpieper
Dwergstern
Ekster
Engelse gele kwikstaart
Europese kanarie
Fazant
Fitis
Fluiter
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Geoorde fuut
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Graszanger
Grauwe gans
Grauwe gors
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger
Griel
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Grote karekiet
Grote kruisbek
Grote lijster
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Grote zilverreiger
Grutto
Halsbandparkiet
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Indische gans
Kauw
Keep
Kerkuil
Kievit
Klapekster
Kleine barmsijs
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier
Kleine zilverreiger
Kleinst waterhoen
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Kramsvogel
Krekelzanger
Krooneend
Kruisbek
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwak
Kwartel
Kwartelkoning
Lepelaar
Magelhaengans
Mandarijneend
Matkop
Meerkoet
Merel
Middelste bonte specht
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Nijlgans
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Ortolaan
Paapje
Patrijs
Pijlstaart
Pimpelmees
Porseleinhoen
Purperreiger
Putter
Raaf
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode wouw
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodmus
Rouwkwikstaart
Scholekster
Sijs
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Snor
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenuil
Steltkluut
Stormmeeuw
Strandplevier
Tafeleend
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Velduil
Vink
Visdief
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Waterspreeuw
Wespendief
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Witte kwikstaart
Woudaap
Wulp
Zwarte zwaan