Administratieve bepalingen van een natuurbeheerplan

Noot i.v.m. de nieuwe regelgeving

Sinds 28 oktober 2017 wordt voor het opmaken van nieuwe beheerplannen de regelgeving voor het nieuwe natuurbeheerplan toegepast. Voor deze regelgeving van kracht werd, had men verschillende vormen van beheerplannen: bosbeheerplannen, beheerplannen voor natuurreservaten, bermbeheerplannen, bomenbeheerplannen en plannen voor harmonisch parkbeheer. Voor beheerplannen die goedgekeurd werden vóór 28 oktober 2017 blijft de oude regelgeving van toepassing en wordt er een overgangsregeling voorzien om deze oude beheerplannen om te zetten naar de nieuwe vorm. De regelgeving rond het nieuwe natuurbeheerplan maakt onderdeel uit van de integratie van het Bosdecreet en het Natuurdecreet.

Indiener van een natuurbeheerplan

De indiener van een natuurbeheerplan is ofwel de beheerder, ofwel een gevolmachtigde van één of meer beheerders. De beheerder is de eigenaar van het terrein of de houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik of erfpacht) of van een persoonlijk recht (bijvoorbeeld huur of pacht), die belast is met het beheer van het terrein. Eén of meer beheerders kunnen gezamenlijk een natuurbeheerplan opstellen voor terreinen die ecologisch een samenhangend geheel vormen.

Looptijd van een natuurbeheerplan

Een natuurbeheerplan heeft een looptijd van 24 jaar, tenzij anders bepaald bij de goedkeuring ervan.