Aanvullende beheersubsidie voor soorten

Bovenop de beheerwerken die je uitvoert voor de natuurstreefbeelden vegetaties (zie basis beheersubsidie), kan je specifieke maatregelen voor specifieke soorten vergoed krijgen.

Let hierbij wel op

  • dat het effectief beheerwerken zijn, anders dan die je al doet voor natuurstreefbeelden vegetaties.
  • Je krijgt enkel die beheerwerken vergoed zoals weergeveven in onderstaande tabel en gelinkt aan de soortengroep weergegeven in de tweede tabel.

 

Tabel met beheermaatregelen voor soorten:

Pakket Maatregelen Soortengroep Bedrag per jaar
1 Onderhoud van greppels met het oog op slikranden 1 0,3 euro per meter
2 ONderhoud van kleine landschapselementen: haag 2+3+4+8 1,5 euro per meter
3 Onderhoud van kleine landschapselementen: houtkant 2+3+4+8 25 euro per are
4 Onderhoud van kleine landschapselementen: knotbomen 2+8 1,5 euro per boom
5 Onderhoud van kale bodem - microschaal 2+3+4+5+6 25 euro per are kale bodem
6 Gefaseerd maaien omwille van ongewervelden 2+3+4+5+6+8 110 euro per ha
7 Hakhout- of middelhoutbeheer 6+7+8+9 100 euro per ha
8 Ruimen van poelen die kleiner zijn dan 100m² 12 70 euro per poel
9 Ruimen van poelen die groter zijn dan 100m² en maximaal 300m² zijn 12 125 euro per poel
10 Ruimen van poelen die groter zijn dan 300m² 12 175 euro per poel
11 Traditioneel vijverbeheer kleiner dan 3 ha, met uitsluiting van het ruimen van slib 10+11+12+13 580 per vijver
12 Traditioneel vijverbeheer groter dan 3 ha, met uitsluiting van het ruimen van slib 10+11+12+13 860 euro per vijver
13 Maaien bij traditioneel vijverbeheer 11+12+13 1850 euro per ha

 

Tabel met soortengroepen:

Soortengroep Ecoprofiel Soorten
1 Vogels van natte graslanden Kleine zilverreiger, steltkluut, kemphaan, kluut, tureluur, kwartelkoning, wulp, grutto, watersnip
2 Dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap Kwartelkoning, grauwe klauwier, grasmus, graspieper, paapje, haas, argusvlinder, oranje zandoogje, steenuil, geelgors, vleermuizen, roodborsttapuit, gouden tor, braamsluiper
3 Dieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen Zeggenkorfslak, moerassprinkhaan, zompsprinkhaan, bosrietzanger, dwergmuis, watersnip, sprinkhaanzanger
4 Dieren van grote heide-, duin- en graslandcomplexen Gladde slang, tapuit, levendbarende hagedis, roodborsttapuit, adder
5 Dieren van schraal grasland Aardbeivlinder, veldkrekel, veldparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder, klaverblauwtje, bruin dikkopje, grauwe klauwier
6 Dieren van kleinschalige structuurrijke heiden Blauwvleugelsprinkhaan, gentiaanblauwtje, groentje, heideblauwtje, heivlinder, knopsprietje, kommavlinder, negertje, snortikker, heidesabelsprinkhaan, zadelsprinkhaan, levendbarende hagedis, roodborsttapuit, gladde slang, nachtzwaluw, boompieper, boomleeuwerik
7 Dieren van voedselarme bos- en heidecomplexen Nachtzwaluw, boomleeuwerik, boompieper, vleermuizen
8 Dieren van lichtrijke bossen, mozaïeklandschappen, bosranden en zomen Vliegend hert, Spaanse vlag, hazelmuis, eikelmuis, grote weerschijnvlinder, bont dikkopje, keizersmantel, kleine ijsvogelvlinder, eikenpage, bruine eikenpage, hazelworm, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, goudvink, vleermuizen, gouden tor
9 Dieren van structuurrijke, gesloten bossen Middelste bonte specht, wespendief, zwarte specht, havik, appelvink, fluiter, bosuil, glanskop, goudvink, boomklever, houtsnip, matkop, nachtegaal, wielewaal, gewone bronlibel, vuursalamander, das, vleermuizen
10 Moerasvogels Porseleinhoen, roerdomp, lepelaar, woudaap, blauwborst, kwak, bruine kiekendief
11 Dieren van vegetatierijke plassen Platte schijfhoren, gevlekte witsnuitlibel, vroege glazenmaker, variabele waterjuffer, gaffelwaterjuffer, glassnijder, Kempense heidelibel, gevlekte glanslibel, knoflookpad, boomkikker, bittervoorn, snoek, zeelt, dodaars, zomertaling, slobeend, geoorde fuut
12 Dieren van poelen Vroedmeesterpad, kamsalamander, boomkikker
13 Dieren van vennen, voedselarme vijvers en poelen Heikikker, poelkikker, rugstreeppad, knoflookpad, maanwaterjuffer, speerwaterjuffer, noordse witsnuitlibel, venglazenmaker, venwitsnuitlibel, hoogveenglanslibel, gerande oeverspin