Akkerviooltje

Viola arvensis

Habitat: 

Akkerviooltje is een pionierssoort van droge tot vochtige, doorgaans zandige bodems. De soort groeit vooral op akkers en spoorwegterreinen, en in allerlei milieus met recent omgewoelde bodems. Ze behoort vandaag tot het sterk ingekrompen assortiment van traditionele akkeronkruiden die de ingrijpende veranderingen van de voorbije decennia goed hebben doorstaan. Zeer talrijk kan akkerviooltje op de voorgrond treden in milieus die na een grondige ingreep gedurende een paar jaar aan hun lot worden overgelaten, zoals akkers of tuinen die een of twee opeenvolgende jaren niet werden bewerkt en ingezaaid.