Gelderse roos

Viburnum opulus

Habitat: 

Gelderse roos groeit meestal op vochtige tot vrij natte standplaatsen of op kwelplekken in niet te donkere bossen, in bosranden en houtkanten of in waterrijke gebieden, bijvoorbeeld langs beekoevers. De soort gedijt op matig zure, neutrale tot licht basische, zandige, lemige of zandig-kleiige, redelijk voedselrijke en humeuze bodems met een goed verterende strooisellaag. Af en toe vindt men ze ook wel eens in een geschoren haag of in struwelen in verruigde graslanden op kwelbodems.