Handjesereprijs

Veronica triphyllos

Habitat: 

Handjesereprijs is een eenjarige, vroegbloeiende soort die vroeger vooral te vinden was in akkers met wintergranen. Het plantje houdt van matig droge en matig voedselrijke standplaatsen op zandige en meestal kalkarme leembodems. Om te kiemen is een zonnige plek en genoeg voorjaarswarmte een absolute noodzaak. Eerder dan als akkeronkruid vindt men handjesereprijs nu eerder op andere sterk door de mens beïnvloede, pas vergraven terreinen waar de soort kan pionieren, bijvoorbeeld langs wegen, op braakliggende gronden of op gronddepots.