Schildereprijs

Veronica scutellata

Habitat: 

Schildereprijs is een overblijvende soort van allerlei natte plaatsen, zoals sloten, de oevers van poelen en vijvers, moerassige graslanden, natte heiden, zeggenvegetaties en verlandingsvegetaties. Het is een soort van voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur water, op min of meer carbonaat- en fosfaatarme bodems. Bij te sterke verzuring verdwijnt ze echter. De soort verkiest laagblijvende en open vegetaties. Ze kan ook als pionier optreden op afgegraven terreinen, of op in de zomer droogvallende maar niet te sterk uitdrogende plekken.