Doffe ereprijs

Veronica opaca

Habitat: 

Doffe ereprijs komt voor op lichtrijke plaatsen of in de halfschaduw. Het is een pionier van open, zeer voedselrijke en stikstofrijke grond. De soort groeit op akkers, braakland, open plekken in wegbermen en in andere pionierssituaties.