Echte valeriaan

Valeriana repens

Habitat: 

Echte valeriaan is een soort van natte strooiselruigten, die graag groeit op slibrijke oeverwallen langs sloten, beken en andere watergangen, in natte, verruigde graslanden, in moerasbos en op kapvlakten. Echte valeriaan mijdt in hoge mate brakke toestanden.