Witte krodde

Thlaspi arvense

Habitat: 

Als akkeronkruid van zowel graan- als hakvruchtakkers groeit witte krodde vooral op voedselrijke, eerder vochtige, lichtrijke standplaatsen op leem- en kleibodems. Daarbuiten wordt de soort als adventief aangetroffen op lichtere grond, onder meer in omgewoelde wegbermen, bermen waarvan het toplaagje van de grond werd afgeschraapt, droge greppels, op hopen aarde op stortterreinen en in duinen. Zodra het vegetatiedek zich wat meer sluit en de soort niet langer geschikte open plekjes vindt om te ontkiemen, verdwijnt witte krodde meestal spoedig.