Akkerandoorn

Stachys arvensis

Habitat: 

Akkerandoorn is een archeofyt die, overeenkomstig zijn naam, voorkomt in akkers, voornamelijk in graan- en hakvruchtakkers. Door hogere zaaidichtheden en meer intensieve bemesting is deze lichtminnende, een- tot meerjarige soort al in de eerste helft van de twintigste eeuw sterk achteruitgegaan in akkers (SISSINGH 1950), zodat ze nu vooral voorkomt in akkerranden, moestuinen en soms in wegbermen of in jonge successiestadia van ruigten op recent verstoorde bodems. Akkerandoorn gedijt op matig vochtige tot matig droge, kalkarme en eerder voedselrijke grond. De soort staat vooral op lemige, maar ook wel op zandige of kleiige, neutrale tot licht zure bodems.