Rode schijnspurrie

Spergularia rubra

Habitat: 

Rode schijnspurrie behoort tot de grote groep akkeronkruiden die inmiddels vrijwel helemaal het intensief bewerkte en bemeste bouwland zijn 'ontvlucht' en die vandaag vooral moeten worden gezocht in zandige, droge bermen en schrale graslanden. Kenmerkend voor zonnige, zwak zure en matig arme tot arme milieus, kan de soort worden aangetroffen ineen uiteenlopende laag blijvende begroeiingen, bijvoorbeeld op en langs aardewegen, braakland, jonge bosaanplantingen, spoorwegterreinen, mijnsteenbergen. Laag tegen de grond aangedrukte planten gedijen goed in schrale, droge, geregeld kort gemaaide gazons. In stedelijke gebieden groeit rode schijnspurrie soms in de voegen tussen straatstenen.