Grote egelskop

Sparganium erectum

Habitat: 

Grote egelskop is een soort van rijpe fasen van meerjarige, weinig of niet verstoorde - d.w.z. niet geschoonde, hooguit incidenteel begraasde - verlandingssituaties van oorspronkelijk dieper water. Oevers van sloten en vaarten, poelen, verlandingsplekken en dergelijke meer zijn geschikte biotopen. De standplaatsen staan meestal permanent onder water, maar kunnen ook tijdelijk droogvallen. De bodem bestaat uit een voedselrijk, slibrijk, zandig tot kleiig of venig substraat. Grote egelskop groeit overwegend in neutraal tot alkalisch, hard, ionen- en voedselrijk, zoet water.