Bitterzoet

Solanum dulcamara

Habitat: 

Bitterzoet is een soort met een vrij brede ecologische range. De soort groeit voornamelijk op vochtige tot natte, soms stikstofrijke locaties. Struwelen en bosranden, natte bossen en natte, voedselrijke ruigten en diverse verlandingsituaties vormen geschikte terreinen voor bitterzoet. In de kustduinen groeit de soort ook op sterk afwijkende locaties, zoals stikstofrijke, maar zeer droge, plaatsen in de zeereep.