Viltig kruiskruid

Senecio erucifolius

Habitat: 

Viltig kruiskruid groeit in grazige vegetaties op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. De soort is vooral te vinden op dijken in de Polders (zowel de kustpolder, de Oost- Vlaamse polders als de Antwerpse polders) en langs de Grensmaas. Daarnaast komt viltig kruiskruid ook hier en daar voor op met kalkrijk zand opgespoten terreinen in het Antwerpse havengebied en de Gentse kanaalzone.