Ruwe bies

Schoenoplectus tabernaemontani

Habitat: 

Ruwe bies is nauw verwant met mattenbies en werd lang als een ondersoort ervan beschouwd. Ruwe bies groeit bij voorkeur langs oevers en in verlandingszones. De soort groeit meestal in dieper, stilstaand tot zwak stromend water, maar houdt ook lang stand in totaal verlande, zelfs zomerdroge situaties. In tegenstelling tot mattenbies, is ruwe bies vooral te vinden in basisch, zeer ionenrijk, zeer hard water, vaak ook in redelijk brak (tot mesohalien) water. De soort groeit graag op allerlei slibrijke gronden en tussen met slib bedekte rotsblokken van oeververstevigingen langs rivieren. Onder gunstige omstandigheden wordt ruwe bies dominant en vormt ze zeer soortenarme bestanden. Ze staat in allerlei oeverzones van rivieren, kanalen, oude rivierarmen, kreken, sloten, opgespoten terreinen en plassen.