Heen

Bolboschoenus maritimus

Habitat: 

Heen (syn.: zeebies) groeit in alkalisch, zeer ionenrijk, voedselrijk, zeer hard water waarin chloride-ionen - of soms ook andere ionen - domineren, op licht organische tot organische, slibrijke, zeer carbonaatrijke bodems. Geschikte biotopen zijn verlandende sloten, oeverzones van poelen en plassen, in de winter overstroomde laagten in zilte weilanden enz. Heen kan lang standhouden na complete verlanding of/en verzoeting. Het is een sterke soort, die begrazing kan verdragen en soms plaatselijk de vegetatie volledig domineert. In het Schelde- estuarium vertoont heen een voorkeur voor het brakke gedeelte (HOFFMANN et al. 1996).