Vlottende bies

Eleogiton fluitans

Habitat: 

Vlottende bies is een amfibische plant, typisch voor ondiepe plaatsen van zwak zure wateren (pH 5-7, voorkeur voor pH 6) die enigszins gebufferd zijn tegen verzuring. De soort verdraagt een beperkte opstapeling van organisch materiaal. Soms kan de plant met behulp van uitlopers dichte matten vormen. De standplaatsen kunnen droogvallen in de zo-mer. Men treft de plant vaker vegetatief aan dan in bloei. Vlot-tende bies groeit dikwijls samen met moerashertshooi en andere soorten van de oeverkruidklasse. Bij eutrofiëring door landbouwwater wordt vlottende bies verdrongen door moerasplanten zoals pitrus en waternavel. Soms groeit de soort ook in venige, in de winter onder water komende hooilanden, indien ze voldoende voedselarm zijn en de minerale bodem zich binnen wortelbereik bevindt.