Kleine pimpernel

Sanguisorba minor

Habitat: 

Kleine pimpernel groeit in gesloten korte vegetaties op lichtrijke plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodem. De soort verkiest kalkrijke substraten zoals duinzand en zandige rivierklei. Ze staat frequent op de dijkgraslanden langs de Maas en op kalkrijke hellinggraslanden in de Voerstreek. Hier en daar wordt ze ook op spoorwegterreinen en mijnterrils gevonden.