Geoorde zuring

Rumex thyrsiflorus

Habitat: 

Geoorde zuring is een soort die een brede ecologische niche inneemt: ze komt zowel voor in ruigten, weiden, weg-, spoorweg- of kanaalbermen, op rivieroevers… De groeiplaatsen zijn bij voorkeur eerder droog en voedselrijk. Hoewel ze dus in erg ba-nale milieus voorkomt, is de soort bij ons steeds een heel zeldzame soort geweest.