Moeraszuring

Rumex palustris

Habitat: 

Ecologisch vertoont moeraszuring een grote gelijkenis met goudzuring; soms maken ze samen deel uit van hoog opschietende begroeiingen in waterrijke gebieden. Moeraszuring kan aangetroffen worden in en langs een brede waaier van stilstaande of traagstromende, eutrofe, soms enigszins zilte wateren, zoals sloten en rivieren, verlandende afgesneden meanders, verlaten kleiputten, vijvers, moerassen en nat verruigend grasland. Als adventiefplant schiet de soort nu en dan op in wat drogere, ruderale milieus, zoals braakland of omgewoelde grond.