Witte snavelbies

Rhynchospora alba

Habitat: 

Witte snavelbies is een soort van veenmostapijten en veenmosbulten in voedselarme, zure, verlandende vennen, veenputten en slenken in natte heide. Daarnaast komt ze ook als pionier voor op plagplekken in natte heiden. Meestal is het substraat sterk venig. Op plagplaatsen gaat het echter om zeer humeus zand. In vergelijking met bruine snavelbies staat de soort daar op de lagere, nattere delen. De standplaatsen zijn steeds zeer nat, met winteroverstromingen en een watertafel die in de zomer slechts korte tijd net onder het maaiveld zakt. Bij een lichte mineralisatie van het veen onder doorlopend natte omstandigheden kan witte snavelbies sterk uitbreiden. Bij verdroging, eutrofiëring en verdere successie van veenmosbulten naar natte heide, verdwijnt de soort.