Witte waterranonkel

Ranunculus ololeucos

Habitat: 

Witte waterranonkel is een soort van zuur, zeer zacht water met sulfaationen als dominante anionen. De bodem is carbonaatarm, matig zuurstofarm en bestaat uit mineraal of licht organisch zand of zandige leem. Het is duidelijk een soort van voedselarm tot matig voedselrijk, niet verontreinigd, helder (maar soms dystroof) water. De groeiplaatsen liggen in stilstaand water, maar ook in droogvallende oeverzones op venig zand: vennen, sloten, poelen, plassen, veenmoerassen enz.