Grote boterbloem

Ranunculus lingua

Habitat: 

Grote boterbloem is een opvallende soort, die zich thuisvoelt in de rand van laagveenmoerassen, moerassige oevers van plassen, turfputten, verlandende sloten, moerassige graslanden en in moerasbos. Ze groeit op matig voedselrijke standplaatsen met een modderige verlandings- of veenbodem. Ze verdraagt geen brak water en kan niet tegen verontreiniging.