Knolboterbloem

Ranunculus bulbosus

Habitat: 

Knolboterbloem is een soort van droge, voornamelijk - maar niet uitsluitend - kalkrijke graslanden op vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. Het meest komt de soort voor op begraasde dijken en onder de prikkeldraad van weilanden. De voedselrijkdom van het substraat kan nogal variëren, maar bemesting verdraagt knolboterbloem slecht. Hoewel ook deze soort, zoals de meeste boterbloemen, een zaadvoorraad in de bodem heeft, is ze toch vooral kenmerkend voor ongescheurde, oude graslanden op plaatsen waar gedurende tientallen jaren geen verandering van beheer is opgetreden.